CZ SK RU
Design for you

1.ročník jednokolové anonymní studentské soutěže

 
 
pátek 31. 5. 2019

Soutěž ProCeram pro mladé architekty a designéry je u konce. Vítězové jsou vyhlášeni

Ve čtvrtek 30.5. 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení anonymní studentské soutěže. Tu pořádala společnost ProCeram. Úkolem studentů architektury a designu byla demonstrace využití velkoformátových keramických dlaždic, které ukázaly technologické možnosti zpracování materiálu. Porota soutěže vyhlásila tři místa a udělila také mimořádnou cenu.

První místo obsadil návrh číslo 4 s názvem Frammi, jehož autorkou je Kristína Zejkanová. Porotě se v tomto případě líbila originalita zpracovávaného tématu, pozitivní dopad na řešení reálného problému (nedopalky na ulicích), kvalitní design, komplexnost a rozsáhlost zpracování, grafická vytříbenost, reálnost použití a technické zpracování.

Druhé místo získal návrh číslo 7 pod názvem Rain Drop a jeho autorem byl Michal Kamas. Porota kladně ohodnotila rozsáhlost, flexibilitu a reálnost využití, použití materiálu za zadavatele, rozměrovou flexibilitu, variabilitu dekoru a rozměru, která opět rozšiřuje možnost využití, využitelnost prvků pro reálné použití se vztahem šetření vodou, ekologii, provázání a design.

Třetí místo získal návrh číslo 5, Vyhlídkový strom autorky Martiny Jandové. Získala jej díky netradičnímu pojetí zpracování k umístění městské zeleně, netradičnímu umístění, jak ve městě, tak i v přírodním prostředí, zapojení nových technologií do celkového návrhu a kvalitnímu zpracování návrhu s velmi zajímavým designem.

S ohledem na nedostatečnou obsazenost této kategorie soutěže, se porota rozhodla udělit pouze mimořádnou cenu za odhodlání ke zpracování obtížnějšího tématu – soutěžnímu návrhu SGRAFITO, autora Jana Bureše.

Předseda poroty Pavel Basl odměnil všechny přihlášené soutěžní projekty. Vzhledem k tomu, že byli pořadatelé nadšeni z četné účasti a ze zpracování soutěžních návrhů, přislíbili na podzim konání druhého kola.

 
 
 
 
 
pátek 17. 5. 2019

Dne 16.5. 2019 proběhlo zasedání poroty, jejímž cílem bylo hodnocení soutěže. Tu vyhlásila společnost ProCeram. Cílem klání byla demonstrace využití velkoformátových keramických dlaždic (maximální rozměr 3200 x 1600 mm, tl. 6 mm), které ukáže technologické možnosti zpracování materiálu.

Soutěž se věnovala dvěma tématům. Varianta A/ architektonický návrh fasády vícepodlažní budovy nebo varianta B/ návrh kusového solitéru. Soutěžící případně může zpracovat obě témata. Soutěže se mohli zúčastnit řádní studenti vysokých škol zaměřených na architekturu a design.

Předseda poroty

V porotě usedli Pavel Basl, ProCeram a.s., Ing. Arch. Václav Ulč z kanceláře AVE architekt (zastupuje akad. arch. Václava Šmolíka ze studia Šmolík Architekti), Mgr. art. Jana Potiron, artd., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a Ing. arch. Jan Holna, architekt a spolumajitel kanceláře DAM architekti a lektor v ARCHIP. Předsedou poroty byl jednomyslně zvolen Pavel Basl.

Kritéria hodnocení

Do soutěže bylo přijato celkem devět návrhů, kdy každý byl hodnocen podle daných kritérií. Kritéria hodnocení byla celková (architektonická, designová) kvalita a inovativnost řešení a naplnění požadavků dle zadavatele tj. maximální využití vlastností keramických desek, proveditelnost.

Odborná porota vyhlásila první tři místa a její členové konstatovali dodržení formálních požadavků a technických podmínek soutěže u všech devíti odevzdaných soutěžních návrhů. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 30. 5. 2019 v New Living Center v pražských Nových Butovicích.

 

 

 
 středa 6. 3. 2019

Podrobné informace o soutěži:

Téma:

A/ architektonický návrh fasády vícepodlažní budovy

B/ návrh kusového solitéru

 
Soutěžící si může vybrat, zda bude zpracovávat kategorii A/ či B/ či obě varianty.
 
Vyhlašovatel soutěže:
ProCeram a.s.
Jateční 862/32
301 00 Plzeň
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1376
 
Sekretariát soutěže:
Hana Knězová
Mobil: +420 733 553 526                          
E-mail: hana.knezova@proceram.cz
 
Webové stránky soutěže:
www.proceram.cz/cs/studentska-soutez/
 

Porota:

Pavel Basl, ProCeram a.s.
akad. arch. Václav Šmolík, nezávislý
Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
Mgr. art. Jana Potiron, artd. , Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara    
Ing. arch. Jan Holna, ARCHIP, DAM architekti
 

Cíl:

Cílem soutěže je demonstrace využití velkoformátových keramických dlaždic (maximální rozměr 3200 x 1600 mm, tl. 6 mm), které ukáže technologické možnosti zpracování materiálu.
 

Účastníci soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit řádní studenti vysokých škol zaměřených na architekturu a design.
 

Hodnocení návrhů:

Návrhy budou hodnoceny porotou v jednokolovém anonymním řízení. Kritéria hodnocení jsou inovativnost řešení, maximální využití vlastností keramických desek, proveditelnost.
 

Odevzdání soutěžního návrhu:

Soutěžní návrh bude odevzdán na e-mail: hana.knezova@proceram.cz  formou elektronického portfolia A3 na šířku v rozlišení 300 dpi. Portfolio nesmí nést jméno autora ani jiné označení, které by prozradilo totožnost autora. Termín odevzdání 19. dubna 2019
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Autoři odevzdaných portfolií předáním podkladů pořadateli soutěže souhlasí s evidencí osobních údajů, kterými jsou jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, pořadatelem soutěže a souhlasí s prezentací svých projektů spolu se svým jménem a příjmením v rámci soutěže a dalších výstupech souvisejících se soutěží.
 

Odměny:

Pro každé téma zvlášť:
 
1. místo = 15 tis.

2. místo = 10 tis.

3. místo = 5 tis. 
 

Harmonogram a podrobnosti soutěže:

 1. Vyhlášení soutěže – 26. 2. 2019
 
 1. Termín pro podání dotazů – od 26. února do 10. dubna 2019, na e-mail hana.knezova@proceram.cz
 
 1. Vysvětlení zadání – přednáška/“školení“ o možnostech využití materiálu proběhne:
  
V Praze, dne 5. 4. 2019 v 10:00 na adrese: ProCeram Praha Stodůlky (New Living Center): Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 13
 
 
 1. Konzultace formou e-mailu:
  ladislav.huba@proceram.cz - technické dotazy a výroba
  smolik.architekt@gmail.com - design a architektonické zpracování

 2. Zasedání komise 16.5.2019

 3. Uveřejnění výsledků na www stránkách 17.5.2019 na adrese www.proceram.cz/cs/studentska-soutez/

 4. Slavnostní vyhlášení a předání cen:

  - V Praze dne 23. 5. 2019 od 13h. na adrese: ProCeram Praha Stodůlky (New Living Center): Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 13


  V Plzni, dne 24. 5. 2019 od 13h. na adrese: ProCeram a.s., Jateční 862/32, 301 00 Plzeň

 

Zadání soutěže:

A/ Architektonický návrh fasády vícepodlažní budovy


Předmětem soutěže je navrhnout výsek předsazené fasády vícepodlažní administrativní budovy z keramických dlaždic maximálního rozměru 3200x1600 mm. Z dlaždic je možno za pomoci řezání vodním paprskem vyrobit díly libovolných tvarů. Návrh musí splňovat základní tepelně technické parametry a být proveditelný, zároveň by měl demonstrovat technologické možnosti zpracování materiálu.

Výsek fasády je pro potřeby soutěže zadán jako čtyřpodlažní budova o parteru světlé výšky 4,2 m a tři patra světlé výšky 3 m rozdělené mocností stropu 60 cm. Tloušťka ploché střechy je 90 cm. Šířka výřezu jsou tři trakty v osových vzdálenostech 6 m. Tento výsek musí dodržet všechny hodnocené práce.
 

Povinná součást soutěžního výstupu:

 • Ortogonální pohled na výsek fasády (M 1:100)
 • Řez fasádou (1:100)
 • Detail konstručního řešení části fasády s použitou kreací keramické desky
 • Vizualizace z pohledu chodce


B/ Design mobiliáře vyrobený z velkoformátových dlaždic:


Předmětem soutěže je návrh městského mobiliáře (stůl, sezení, květináč, popelník) dle výběru soutěžícího z velkoformátových keramických dlaždic maximálního rozměru 3200 x 1600 mm). Navrhované předměty jsou určeny pro užití v interiéru i exteriéru, čemuž odpovídají vlastnosti keramických desek (mrazuvzdornost, odolnost proti obroušení, odolnost proti namáhání).

Deska stolu bude navržena z desky tl. 12 mm. V návrzích je možné kombinovat keramické desky s jinými materiály (např. podnož ze dřeva, kovu, betonu, ….). Při hodnocení bude přihlédnuto k využití nepravidelných forem demonstrujících technologické možnosti zpracování materiálu. Vhodné je také využití různých textur dlaždic.
Soutěžící si vybere jeden typ mobiliáře dle vlastního uvážení.
 

Povinná součást soutěžního výstupu:

 • Vizualizace objektu
 • Okótované výkresy:
  - Nárys (doporučené měřítko 1:10)
  - Bokorys (doporučené měřítko 1:10)
  - Půdorys (doporučené měřítko 1:10)
  - Řez (doporučené měřítko 1:10)
ProCeram - koupelny
|Copyright © 2010 - 2014 ProCeram a.s.